Log in of registreer en maak gebruik van alle functionaliteiten van Mijn Malmberg zoals:
 • Je favoriete lesmaterialen altijd bij de hand
 • Deel tips met meer dan 42.000 collega's
 • Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief


Geen inloggegevens?

InschrijvenInschrijven

Vragen over De wereld in getallen 4

Hoe werkt de methode in groep 8b?
In de tweede helft van groep 8 worden geen nieuwe onderwerpen meer aangeboden. In die periode dient reeds behandelde stof systematisch per onderwerp te worden herhaald om de kinderen optimaal voor te bereiden op de brugklas. Tevens worden eventuele hiaten weggewerkt en, waar mogelijk, het niveau verhoogd. De kinderen werken dus in de tweede helft van groep 8 aan:
 • hiaten wegwerken;
 • rekenkennis op peil houden;
 • niveauverhoging.
Hebben alle kinderen een bijwerkboek nodig?
Nee. Alleen de kinderen die frequent verlengde instructie nodig hebben.
Het rekenboek is een omkeerboek. Hoe werkt dat?
 • Aan de ene kant zit het lesboek (blauw). Dat wordt gebruikt in de eerste helft van de les, bij de instructie.
 • Aan de andere kant (als de kinderen het boek omkeren) zit het takenboek (rood). Daarin zijn de weektaken opgenomen, waar de kinderen om de tweede helft van de les zelfstandig aan werken.
Hebben alle kinderen een pluswerkboek nodig?
Nee. Alleen de kinderen die goed en snel kunnen rekenen. Zij kunnen, als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak, verder werken in het pluswerkboek. De andere kinderen hebben genoeg aan de oefenstof in de weektaak.
Hoelang duurt een blok?
Er zijn 8 blokken van afwisselend 4 en 5 weken.
Hoelang duurt een les?
50 à 60 minuten.
Kunnen kinderen écht zelfstandig werken aan de weektaak?
Ja. In de weektaak oefenen ze alleen bekende stof die al herhaaldelijk aan bod is geweest.

Hoe is een les opgebouwd?
Elke les heeft dezelfde opbouw:
 • eerste helft: instructie en verlengde instructie;
 • tweede helft: zelfstandig werken.
Alle stof voor zelfstandig werken is opgenomen in een weektaak.
Hoe werkt De wereld in getallen in een combinatiegroep?
Heel eenvoudig. Elke les is voor de helft instructie en de helft zelfstandig werken. Terwijl de ene groep instructie krijgt, werkt de andere groep zelfstandig aan de weektaak. In het tweede deel van de les worden de rollen omgekeerd.

Hoe vaak wordt er getoetst?
Elk blok. Er zijn dus 8 toetsmomenten per jaar.

Hoe ziet een toets eruit?
Elke toets heeft drie onderdelen:
 • minimumtoets: toetsing van de minimumonderdelen;
 • projecttoets: toetsing van de doelen uit de projectlessen;
 • basistoets: toetsing van de basisdoelen.
Voldoet De wereld in getallen aan de kerndoelen?
Ja. De wereld in getallen voldoet aan de tussendoelen uit TAL (Tussendoelen Annex Leerlijnen) en voldoet hiermee aan alle kerndoelen voor rekenen.

Hoeveel lesvoorbereidingstijd heb ik gemiddeld nodig?
Dit verschilt per persoon. De handleiding is daarbij een uitstekend hulpmiddel:
 • Benodigde materialen staan duidelijk aangegeven.
 • Er is per les een overzicht van de behandelde doelen.
 • Voorbeelden die op het bord getekend of geschreven moeten worden staan afgebeeld.
 • Mogelijkheden voor differentiatie staan duidelijk aangegeven.
 • Pagina’s van het lesboek, opdrachtenboek en werkboek staan afgebeeld.
 • Er is een stapsgewijze, duidelijke beschrijving van het lesverloop.
Sluit De wereld in getallen aan op de Cito-toetsen?
Ja. De wereld in getallen sluit aan op de Cito-toetsen.

In de Cito-toets staan veel redactiesommen. Komen die in De wereld in getallen voldoende aan bod?
Ja. Vanaf groep 5 oefenen de kinderen in elke laatste les van het blok extra redactiesommen.

Heeft De wereld in getallen rekening gehouden met het rapport 'Over de drempels met rekenen' (commissie Meijerink, doorlopende leerlijnen, 2008)?
Ja. De wereld in getallen is volledig afgestemd deze belangrijke vernieuwing in het onderwijs. De commissie Meijerink heeft twee eindniveaus voor het basisonderwijs bepaald: het fundamentele niveau (1F) en het streefniveau (1S). De meeste kinderen zullen uitkomen op het streefniveau. Zwakke rekenaars mogen zich echter richten het wat lagere, fundamentele niveau. Ze maken dan wél kennis met alle onderwerpen, maar op een lager niveau. Het minimumniveau in De wereld in getallen komt precies overeen met het fundamentele niveau. Zo oefenen de zwakke rekenaars de belangrijkste vaardigheden goed, maar worden ze niet afgeleid door opgaven die voor hen te hoog gegrepen zijn. Ook voor de gemiddelde en rekensterke kinderen is de verhouding tussen succeservaring en uitdaging optimaal. Zo blijven ze gemotiveerd en behalen ze goede rekenresultaten.

Is er een leerlijnenoverzicht?
Ja. Dat staat in het algemene gedeelte van de handleiding. U ziet precies welk onderwerp in welk blok behandeld wordt. Ook is er een duidelijk overzicht per les. Dat staat in de blokhandleiding.

Is er voldoende aandacht voor de leerlijnen tijd, geld en meten?
Ja. De leerlijnen tijd, geld en meten zijn compleet herzien. Ze worden stapsgewijs opgebouwd en frequent herhaald. Dit gebeurt telkens in de projectles op woensdag.
Ze worden getoetst in de projecttoets (nieuw).

Biedt De wereld in getallen mogelijkheden voor samenwerkend leren?
Ja. In de eerste helft van de les, na de klassikale instructie, werken de kinderen in tweetallen of in een groepje verder met de behandelde stof. Ze hebben dan de gelegenheid om samen dingen te bedenken, te onderzoeken en uit te rekenen. Ook tijdens de verlengde instructie leren de kinderen van en met elkaar. Bovendien is er elk blok een afsluiting waarbij de kinderen in tweetallen of groepjes werken.
Is de projecttaak gebleven?
Ja. Hij heet nu projectles. Elke woensdag is deze projectles waarin tijd, geld en meten behandeld wordt. Het verschil met de 'oude' projecttaak is:

- Er wordt maar één onderwerp per keer behandeld.
- De structuur is veranderd:
 • Aan het begin van de les wordt kort stof uit de voorgaande projectlessen herhaald.
 • Dan volgt er instructie (van het onderwerp dat die projectles centraal staat).
 • In de 2e helft van de les gaan de kinderen het onderwerp dat zojuist behandeld is zelfstandig oefenen. Hiervoor is een vaste pagina in het werkboek: de projectles-pagina.
 • Als de kinderen klaar zijn met de pagina uit het werkboek kunnen ze verder werken aan de weektaak.
 • De stof van de projectlessen wordt bovendien aan het einde van elk blok getoetst in de projecttoets (m.u.v. groep 3, daar hebben de kinderen nog niet genoeg projectstof gehad). Deze toets was er in de vorige versie van De wereld in getallen niet.