Licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs Malmberg

Artikel 1: Begrippenlijst
Afnemer: de school die bij Malmberg en/of schoolboekhandel één of meerdere licenties afneemt op een volgens deze Licentievoorwaarden gedefinieerde software applicatie, nader te noemen: Applicatie, die door Malmberg wordt uitgegeven en door Malmberg en/of schoolboekhandel wordt gedistribueerd. Elke schoollocatie die over een unieke BRIN-code van zes karakters van het ministerie van OCW beschikt, wordt beschouwd als een afzonderlijke Afnemer.
Licentie: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
Applicatie: enige software applicatie van Malmberg, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem en de (toegangs-)beveiliging daarvan.
BRIN–code: uniek nummer dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt toegekend aan een school.
Documentatie: door Malmberg aan de Afnemer geleverde informatie waarin de werking en de eventuele gebruiksvoorwaarden van de Applicatie worden omschreven.
Overeenkomst: de afspraken tussen Malmberg en/of schoolboekhandel en Afnemer met betrekking tot de verstrekking door Malmberg van toegang tot de Applicatie. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling via de Malmberg website of anderszins en door de schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Malmberg.
Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.
Licentieperiode: de periode waarin de Afnemer recht heeft de Applicatie te gebruiken.
Attribute Release Policy: Het verkrijgen van toegang tot digitale leermiddelen is vastgelegd in de Attribute Release Policy, welke is overeengekomen met aangesloten partijen (Kennisnet en Edu-iX). Via deze diensten kunnen scholen met één login de leermiddelen van verschillende uitgeverijen bereiken.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden
Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tussen Malmberg en de Afnemer wordt afgesloten met betrekking tot de afname van één (of meerdere) door Malmberg ontwikkelde Applicatie(s). De toepasselijke bepalingen van de “Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg” zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Algemene voorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang. Afwijkingen op deze voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Gebruiksrecht en eigendom
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Documentatie berusten bij Malmberg. Malmberg verstrekt aan de Afnemer een Licentie tot de Applicatie, tegen betaling van de door Malmberg vastgestelde vergoeding.
3.2 De Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de Licentieperiode te gebruiken.
3.3 Bij online Applicaties verkrijgt de Afnemer toegang via de Attribute Release Policy.
3.4 Het is de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te omzeilen, verwijderen of wijzigen.
3.5 Het is de Afnemer niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.
3.6 Het is de Afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Documentatie te (laten) verveelvoudigen, tenzij zulks is toegestaan krachtens wettelijke bepaling van dwingend recht.
3.7 De Licentie geeft de Afnemer het recht op eerstelijns helpdeskondersteuning alsmede eventuele tussentijdse updates en upgrades van de Applicatie.
3.8 Malmberg zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige Applicatie.

Artikel 4: Duur en beëindiging
4.1 De Licentie wordt doorgaans afgesloten voor een Schooljaar en anders voor de periode die is vastgelegd in de Overeenkomst.
4.2 Malmberg is gerechtigd de toegang tot de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn en zonder tot restitutie van de betaalde vergoeding verplicht te zijn, indien blijkt dat de Afnemer de Licentie in strijd met de Overeenkomst gebruikt, dan wel indien de Afnemer anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, of Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Bij handelen in strijd met de Overeenkomst staat het Malmberg vrij om juridische stappen te ondernemen teneinde de schade die zij daardoor lijdt, vergoed te krijgen en haar rechten te bewaren.
4.3 Bij wijziging van naam- en adresgegevens, en bij fusie of ontvlechting, dient de Afnemer Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging.
4.4 Bij faillissement of surseance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende instantie, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surseance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Licentie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5: Systeemvereisten
Het device waarop de Applicatie zal gaan draaien dient minimaal aan de systeemvereisten te voldoen, zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

Artikel 6: Garantie
Malmberg garandeert dat indien het computersysteem van de school voldoet aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in artikel 5, de Applicatie gedurende de Licentieperiode functioneert conform de aangegeven specificaties. Malmberg maakt hierbij een voorbehoud voor operating systeem software en browser software die door de betreffende fabrikant niet meer ondersteund wordt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Malmberg is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen). Mocht Malmberg toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de vergoeding van de betreffende Applicatie voor de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
7.2 De Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 8: Tarief en vergoeding
De Afnemer betaalt per Schooljaar of andere overeengekomen periode een overeengekomen vergoeding voor de Licentie of een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 9: Betaling
9.1 Vergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst gefactureerd.
9.2 Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Na verloop van deze periode is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Malmberg is gerechtigd vanaf het moment dat het verzuim ingaat, wettelijke rente te berekenen aan de Afnemer.
9.3 Bestelling geschiedt bij Malmberg of bij een hiertoe door Malmberg aangewezen schoolleverancier. Facturering en levering aan de Afnemer geschiedt door Malmberg en/of aangewezen schoolleverancier.

Artikel 10: Privacy
Malmberg is voor wat betreft privacy gebonden aan het privacy regelement van de Groep Educatieve Uitgeverijen van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), zie www.geu.nuv.nl/privacy-reglement. Voor de privacy verklaringen van Malmberg, zie: www.malmberg.nl/privacy.htm

Artikel 11: Cookies
11.1 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van cookies, voor zover de Telecomwet dat toestaat. Malmberg maakt onder meer gebruik van cookies ten behoeve van inloggemak en het maken van geanonimiseerde statistieken, gericht op verbetering van de Applicatie.
11.2 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van geaggregeerde (niet persoonlijk herleidbare) data.

Artikel 12: Overige bepalingen
12.1 Malmberg behoudt zich het recht voor om deze Licentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Afnemer.
12.2 De Overeenkomst bevat de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, voorstellen, mededelingen, onderhandelingen en mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het onderwerp ervan.
12.3 Op de Overeenkomst en deze Licentievoorwaarden en mogelijk daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
12.4 Eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
12.5 Deze Licentievoorwaarden worden aan de Afnemer beschikbaar gesteld bij de bestelling van educatieve software Malmberg.

Januari 2017

Aanvullende voorwaarden MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg biedt scholen en leerlingen de mogelijkheid om lesmateriaal geheel digitaal of blended (mix van digitaal en boek) te gebruiken, en om daartussen jaarlijks te wisselen gedurende de nader overeen te komen totale contractsduur.
1.2 Op alle overeenkomsten die Malmberg sluit onder de aanduiding “MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg” of overeenkomsten van die strekking zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg en de Licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs Malmberg van toepassing. Indien onder de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een combinatie van digitaal én boek, zijn ook deze Aanvullende voorwaarden MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg van toepassing. Voorts zijn deze Aanvullende voorwaarden van toepassing op alle producten en diensten die een MAX methodelicentie aanduiding bevatten. In het geval van strijdigheid tussen deze Aanvullende voorwaarden en de andere genoemde voorwaarden, hebben deze Aanvullende voorwaarden voorrang.
1.3 Afnemer draagt er zorg voor dat alle toepasselijke voorwaarden ook door haar van toepassing worden verklaard op overeenkomsten die zij sluit met haar afnemers, waaronder (indien van toepassing) onderwijsinstellingen (hierna: Onderwijsinstellingen). Afnemer zal in redelijkheid en in overleg met Malmberg toezien op nakoming van de voorwaarden door haar afnemers en optreden tegen overtredingen.

Artikel 2: (Intellectuele) Eigendom
2.1 De eigendom van boeken die geleverd worden als onderdeel van de MAX methodelicentie, wordt overgedragen aan de leerling, met het oogmerk dat de leerling dit boek geheel persoonlijk kan inzetten, door het maken van oefeningen, aantekeningen en het arceren van passages en dergelijke en met het oogmerk dat de betreffende leerling het boek in de jaren daarna kan gebruiken als naslagwerk. Afnemer noch Onderwijsinstelling zal de boeken terugnemen aan het einde van het jaar. Afnemer en/of Onderwijsinstelling dragen zorg voor overdracht aan de leerling en maken in hun communicatie aan leerlingen en ouders duidelijk dat het boek eigendom wordt van de leerling en niet dient te worden geretourneerd aan Afnemer of Onderwijsinstelling.
2.2 Ten aanzien van boeken die worden geleverd als onderdeel van de MAX methodelicentie verkrijgen Afnemer en de Onderwijsinstelling geen licentie voor verhuur of uitlening.

Januari 2017

Licentievoorwaarden educatieve software basisonderwijs Malmberg

Artikel 1: Begrippenlijst

Abonnee: de school die bij Malmberg een Abonnement afneemt op een volgens deze licentievoorwaarden gedefinieerde software applicatie, nader te noemen: Applicatie, die door Malmberg wordt uitgegeven en gedistribueerd. Elke schoollocatie die over een unieke BRIN-code van zes karakters van het ministerie van OCW beschikt, wordt beschouwd als een afzonderlijke Abonnee.

Abonnement: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.

Applicatie: de online of CD-Rom software applicatie van Malmberg, bevattende het door Malmberg ontwikkelde leersysteem en de (toegangs)beveiliging daarvan.

BRIN–code: uniek nummer dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt toegekend aan een school.

Documentatie: door Malmberg aan de Abonnee geleverde informatie waarin de werking en de eventuele gebruiksvoorwaarden van de Applicatie worden omschreven.

Overeenkomst: de afspraken tussen Malmberg en Abonnee met betrekking tot de verstrekking door Malmberg van een Abonnement op de Applicatie. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling via de Malmbergwebsite of anderszins en door de schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Malmberg.

Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Abonnementsperiode: de periode waarin de Abonnee recht heeft de Applicatie te gebruiken.

Basispoort: applicatie van de Stichting Basispoort die voorziet in centrale toegang tot educatieve software met behulp van één gebruikersnaam en wachtwoord.

Bewerkersovereenkomst: de overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een leverancier van digitale leermiddelen die beschrijft welke diensten de leverancier verleent met betrekking tot de persoonsgegevens en wat de omvang is van zijn gebruik van de persoonsgegevens.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tussen
Malmberg en de Abonnee wordt afgesloten met betrekking tot een Abonnement op een
(of meerdere) door Malmberg ontwikkelde Applicatie(s). Afwijkingen op deze abonnementsvoorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Gebruiksrecht, eigendom en abonnement

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de
Documentatie berusten bij Malmberg. Malmberg verstrekt aan de Abonnee een Abonnement op de Applicatie, tegen betaling van de door Malmberg vastgestelde vergoeding.

2. De Abonnee verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de Abonnementsperiode en de eventuele verlenging met inachtneming van de bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden te gebruiken op zijn schoollocatie met de BRIN–code zoals in de Overeenkomst is aangegeven. De Abonnee mag leerlingen/ouders uitdrukkelijk geen toegang verlenen tot de Applicatie buiten de schoollocatie, tenzij Malmberg daar toestemming voor geeft.

3. Bij bepaalde Applicaties is het gebruiksrecht slechts van toepassing indien de Abonnee tevens beschikt over de basis methodematerialen (leerboeken en werkboeken e.d.) zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

4. Bij online Applicaties verkrijgt de Abonnee toegang via een wachtwoord dat door Malmberg of Basispoort wordt verleend.

5. Het is de Abonnee niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te verwijderen of te wijzigen.

6. Het is de Abonnee niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.

7. Het is de Abonnee niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Documentatie te (laten) verveelvoudigen.

8. Het Abonnement geeft de Abonnee recht op eerstelijns helpdeskondersteuning alsmede eventuele tussentijdse updates en upgrades van de Applicatie.

9. Malmberg zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige applicatie.

Artikel 4: Duur en beëindiging

1. Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van een schooljaar of voor een langere periode, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

2. Indien het Abonnement wordt afgesloten voor een schooljaar, wordt het Abonnement met telkens een schooljaar stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende vergoedingen en voorwaarden, tenzij het Abonnement door een der partijen schriftelijk voor 1 juli wordt beëindigd. Opzegging voor het volgende schooljaar kan in dit geval tot uiterlijk 1 juli van het lopende schooljaar via Uitgeverij Malmberg, t.a.v. klantenservice basisonderwijs, uitsluitend schriftelijk via Postbus 301, 5201 AH ’s-Hertogenbosch of per e-mail via de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

3. Indien de Abonnementsperiode zogenaamd 'onbeperkt' gebruik is, dan wordt hieronder verstaan het gebruik gedurende de periode dat Malmberg de betreffende methode actief ondersteunt. In dat geval zal Malmberg tegen het einde van de levenscyclus van een methode de Abonnee informeren over de looptijd van de actieve ondersteuning van de methode en de bijbehorende Applicatie.

4. Indien de Abonnementsperiode een bepaalde afkoopperiode (4, 8 jaar) betreft, dan vervalt het Abonnement en de eventueel daaraan gekoppelde voordelen automatisch per einde van de looptijd.

5. Malmberg is gerechtigd het Abonnement tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn en zonder tot restitutie van de betaalde abonnementsvergoeding verplicht te zijn, indien haar blijkt dat de Abonnee de Applicatie in strijd met de Overeenkomst gebruikt, dan wel indien de Abonnee anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, of Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat de Abonnee zijn verplichtingen niet zal nakomen. Bij handelen in strijd met de Overeenkomst staat het Malmberg vrij om juridische stappen te ondernemen teneinde de schade die zij daardoor lijdt, vergoed te krijgen en haar rechten te bewaren.

6. Bij wijziging van naam- en adresgegevens, en bij fusie of ontvlechting, dient de Abonnee Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. De Overeenkomst voor een onbeperkte’ abonnementsperiode wordt automatisch ontbonden als er sprake is van organisatorische fusie of ontvlechting van de school, en Malmberg zal voorzien in de restitutie van de Vergoeding naar rato van de gebruiksperiode o.b.v. een gemiddeld gebruik van 8 jaar. De school krijgt een nieuwe Overeenkomst aangeboden o.b.v. de nieuwe organisatorische situatie.

7. Bij faillissement of surseance van betaling dient de Abonnee, of de haar vertegenwoordigende instantie, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surseance van betaling heeft Malmberg het recht om het Abonnement met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5: Systeemvereisten

De computer van de school waarop de Applicatie zal gaan draaien dient minimaal aan de systeemvereisten te voldoen, zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

Artikel 6: Garantie

Malmberg garandeert dat indien het computersysteem van de school voldoet aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in artikel 5, de Applicatie gedurende de Abonnementsperiode functioneert conform de aangegeven specificaties. Malmberg maakt hierbij een voorbehoud voor operating systeem software en browser software die door de betreffende fabrikant niet meer ondersteund wordt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en reclamatie

1. Malmberg is jegens de Abonnee niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen). Mocht Malmberg toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de vergoeding van de betreffende Applicatie voor de overeengekomen duur van het Abonnement.

2. De Abonnee vrijwaart Malmberg ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 8: Tarief en vergoeding

Afhankelijk van het soort Abonnement betaalt de Abonnee een elk nieuw schooljaar door Malmberg vast te stellen vergoeding voor het Abonnement of een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Indien Abonnee een Abonnement per schooljaar heeft, wordt bij stilzwijgende verlenging de vergoeding voor het nieuwe jaar berekend o.b.v. het tarief en het totaal aantal leerlingen conform de bij Malmberg bekende officiële DUO gegevens.

Artikel 9: Betaling

1. Vergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst gefactureerd. Bij een Abonnement per Schooljaar, vindt facturatie jaarlijks plaats aan het begin van het Schooljaar.

2. Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Na verloop van deze periode is de Abonnee van rechtswege in verzuim. Malmberg is gerechtigd vanaf het moment dat het verzuim ingaat, wettelijke rente te berekenen aan de Abonnee.

3. Bestelling geschiedt bij Malmberg of bij een hiertoe door Malmberg aangewezen schoolboekhandel. Facturering aan de Abonnee geschiedt door Malmberg en/of aangewezen schoolboekhandel. Levering geschiedt door Malmberg.

Artikel 10: Privacy

1. De Abonnee is de 'Verantwoordelijke' (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Applicatie en schakelt Malmberg in als 'Bewerker' (in de zin van de Wbp) op grond van een Bewerkersovereenkomst.

2. Als Bewerkersovereenkomst tussen Malmberg en de Abonnee geldt de Model
Bewerkersovereenkomst van het landelijke Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en
Privacy, Leermiddelen en Toetsen. Deze Bewerkersovereenkomst en bijlagen bij de Bewerkersovereenkomst - waaronder de Privacy Bijsluiter voor de Applicaties - zijn te vinden op www.malmberg.nl/privacy.htm.

3. De Bewerkersovereenkomst en de bijlagen bij de Bewerkersovereenkomst maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

4. Malmberg onderschrijft het Privacyreglement voor het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO van haar brancheorganisatie GEU.

Artikel 11: Cookies

1. Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Abonnee toestemming voor gebruik van cookies, voor zover de Telecomwet dat toestaat. Malmberg maakt onder meer gebruik van cookies ten behoeve van inloggemak en het maken van geanonimiseerde statistieken, gericht op verbetering van de Applicatie.
2. Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Abonnee toestemming voor gebruik van geaggregeerde (niet persoonlijk herleidbare) data.

Artikel 12: Overige bepalingen

1. Malmberg behoudt zich het recht voor om deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Abonnee.

2. De Overeenkomst bevat de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, voorstellen, mededelingen, onderhandelingen en mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het onderwerp ervan.

3. Op de Overeenkomst (dus inclusief deze licentievoorwaarden) en mogelijk daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

4. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

5. Op deze Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van L. C. G. Malmberg b.v.

6. Deze licentievoorwaarden worden aan de Abonnee beschikbaar gesteld bij de bestelling van educatieve software Malmberg.

September 2015
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.