Licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs Malmberg

Artikel 1: Begrippenlijst
Afnemer: de school die bij Malmberg en/of schoolboekhandel één of meerdere licenties afneemt op een volgens deze Licentievoorwaarden gedefinieerde software applicatie, nader te noemen: Applicatie, die door Malmberg wordt uitgegeven en door Malmberg en/of schoolboekhandel wordt gedistribueerd. Elke schoollocatie die over een unieke BRIN-code van zes karakters van het ministerie van OCW beschikt, wordt beschouwd als een afzonderlijke Afnemer.
Licentie: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
Applicatie: enige software applicatie van Malmberg, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem en de (toegangs-)beveiliging daarvan.
BRIN–code: uniek nummer dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt toegekend aan een school.
Documentatie: door Malmberg aan de Afnemer geleverde informatie waarin de werking en de eventuele gebruiksvoorwaarden van de Applicatie worden omschreven.
Overeenkomst: de afspraken tussen Malmberg en/of schoolboekhandel en Afnemer met betrekking tot de verstrekking door Malmberg van toegang tot de Applicatie. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling via de Malmberg website of anderszins en door de schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Malmberg.
Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.
Licentieperiode: de periode waarin de Afnemer recht heeft de Applicatie te gebruiken.
Attribute Release Policy: Het verkrijgen van toegang tot digitale leermiddelen is vastgelegd in de Attribute Release Policy, welke is overeengekomen met aangesloten partijen (Kennisnet en Edu-iX). Via deze diensten kunnen scholen met één login de leermiddelen van verschillende uitgeverijen bereiken.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden
Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tussen Malmberg en de Afnemer wordt afgesloten met betrekking tot de afname van één (of meerdere) door Malmberg ontwikkelde Applicatie(s). De toepasselijke bepalingen van de “Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg” zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Algemene voorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang. Afwijkingen op deze voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Gebruiksrecht en eigendom
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Documentatie berusten bij Malmberg. Malmberg verstrekt aan de Afnemer een Licentie tot de Applicatie, tegen betaling van de door Malmberg vastgestelde vergoeding.
3.2 De Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de Licentieperiode te gebruiken.
3.3 Bij online Applicaties verkrijgt de Afnemer toegang via de Attribute Release Policy.
3.4 Het is de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te omzeilen, verwijderen of wijzigen.
3.5 Het is de Afnemer niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.
3.6 Het is de Afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Documentatie te (laten) verveelvoudigen, tenzij zulks is toegestaan krachtens wettelijke bepaling van dwingend recht.
3.7 De Licentie geeft de Afnemer het recht op eerstelijns helpdeskondersteuning alsmede eventuele tussentijdse updates en upgrades van de Applicatie.
3.8 Malmberg zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige Applicatie.

Artikel 4: Duur en beëindiging
4.1 De Licentie wordt doorgaans afgesloten voor een Schooljaar en anders voor de periode die is vastgelegd in de Overeenkomst.
4.2 Malmberg is gerechtigd de toegang tot de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn en zonder tot restitutie van de betaalde vergoeding verplicht te zijn, indien blijkt dat de Afnemer de Licentie in strijd met de Overeenkomst gebruikt, dan wel indien de Afnemer anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, of Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Bij handelen in strijd met de Overeenkomst staat het Malmberg vrij om juridische stappen te ondernemen teneinde de schade die zij daardoor lijdt, vergoed te krijgen en haar rechten te bewaren.
4.3 Bij wijziging van naam- en adresgegevens, en bij fusie of ontvlechting, dient de Afnemer Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging.
4.4 Bij faillissement of surseance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende instantie, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surseance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Licentie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5: Systeemvereisten
Het device waarop de Applicatie zal gaan draaien dient minimaal aan de systeemvereisten te voldoen, zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

Artikel 6: Garantie
Malmberg garandeert dat indien het computersysteem van de school voldoet aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in artikel 5, de Applicatie gedurende de Licentieperiode functioneert conform de aangegeven specificaties. Malmberg maakt hierbij een voorbehoud voor operating systeem software en browser software die door de betreffende fabrikant niet meer ondersteund wordt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Malmberg is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen). Mocht Malmberg toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de vergoeding van de betreffende Applicatie voor de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
7.2 De Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 8: Tarief en vergoeding
De Afnemer betaalt per Schooljaar of andere overeengekomen periode een overeengekomen vergoeding voor de Licentie of een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 9: Betaling
9.1 Vergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst gefactureerd.
9.2 Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Na verloop van deze periode is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Malmberg is gerechtigd vanaf het moment dat het verzuim ingaat, wettelijke rente te berekenen aan de Afnemer.
9.3 Bestelling geschiedt bij Malmberg of bij een hiertoe door Malmberg aangewezen schoolleverancier. Facturering en levering aan de Afnemer geschiedt door Malmberg en/of aangewezen schoolleverancier.

Artikel 10: Privacy
Malmberg is voor wat betreft privacy gebonden aan het privacy regelement van de Groep Educatieve Uitgeverijen van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), zie www.geu.nuv.nl/privacy-reglement. Voor de privacy verklaringen van Malmberg, zie: www.malmberg.nl/privacy.htm

Artikel 11: Cookies
11.1 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van cookies, voor zover de Telecomwet dat toestaat. Malmberg maakt onder meer gebruik van cookies ten behoeve van inloggemak en het maken van geanonimiseerde statistieken, gericht op verbetering van de Applicatie.
11.2 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van geaggregeerde (niet persoonlijk herleidbare) data.

Artikel 12: Overige bepalingen
12.1 Malmberg behoudt zich het recht voor om deze Licentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Afnemer.
12.2 De Overeenkomst bevat de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, voorstellen, mededelingen, onderhandelingen en mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het onderwerp ervan.
12.3 Op de Overeenkomst en deze Licentievoorwaarden en mogelijk daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
12.4 Eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
12.5 Deze Licentievoorwaarden worden aan de Afnemer beschikbaar gesteld bij de bestelling van educatieve software Malmberg.

Januari 2017

Aanvullende voorwaarden MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg biedt scholen en leerlingen de mogelijkheid om lesmateriaal geheel digitaal of blended (mix van digitaal en boek) te gebruiken, en om daartussen jaarlijks te wisselen gedurende de nader overeen te komen totale contractsduur.
1.2 Op alle overeenkomsten die Malmberg sluit onder de aanduiding “MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg” of overeenkomsten van die strekking zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg en de Licentievoorwaarden educatieve software voortgezet onderwijs Malmberg van toepassing. Indien onder de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een combinatie van digitaal én boek, zijn ook deze Aanvullende voorwaarden MAX methodelicentie voortgezet onderwijs Malmberg van toepassing. Voorts zijn deze Aanvullende voorwaarden van toepassing op alle producten en diensten die een MAX methodelicentie aanduiding bevatten. In het geval van strijdigheid tussen deze Aanvullende voorwaarden en de andere genoemde voorwaarden, hebben deze Aanvullende voorwaarden voorrang.
1.3 Afnemer draagt er zorg voor dat alle toepasselijke voorwaarden ook door haar van toepassing worden verklaard op overeenkomsten die zij sluit met haar afnemers, waaronder (indien van toepassing) onderwijsinstellingen (hierna: Onderwijsinstellingen). Afnemer zal in redelijkheid en in overleg met Malmberg toezien op nakoming van de voorwaarden door haar afnemers en optreden tegen overtredingen.

Artikel 2: (Intellectuele) Eigendom
2.1 De eigendom van boeken die geleverd worden als onderdeel van de MAX methodelicentie, wordt overgedragen aan de leerling, met het oogmerk dat de leerling dit boek geheel persoonlijk kan inzetten, door het maken van oefeningen, aantekeningen en het arceren van passages en dergelijke en met het oogmerk dat de betreffende leerling het boek in de jaren daarna kan gebruiken als naslagwerk. Afnemer noch Onderwijsinstelling zal de boeken terugnemen aan het einde van het jaar. Afnemer en/of Onderwijsinstelling dragen zorg voor overdracht aan de leerling en maken in hun communicatie aan leerlingen en ouders duidelijk dat het boek eigendom wordt van de leerling en niet dient te worden geretourneerd aan Afnemer of Onderwijsinstelling.
2.2 Ten aanzien van boeken die worden geleverd als onderdeel van de MAX methodelicentie verkrijgen Afnemer en de Onderwijsinstelling geen licentie voor verhuur of uitlening.

Januari 2017

Licentievoorwaarden educatieve software basisonderwijs Malmberg

Artikel 1: Begrippenlijst

1.1 In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Applicatie: de in de Licentieovereenkomst aangeduide compu-terprogrammatuur, bevattende een door Malmberg ontwikkeld leersysteem of onderwijsmiddel, met inbegrip van de daarin vervatte werken en informatie en de (toegangs)-beveiliging daarvan, die door of in opdracht van Malmberg is ontwikkeld en/of door Malmberg wordt uitgegeven en/of gedistribueerd, ongeacht de wijze van terbeschikkingstelling.

Duur: de in de Licentieovereenkomst vastgelegde duur van de Licentie.

Gebruiker(s): de persoon of personen ten behoeve van wie een Licentie aan Afnemer wordt verstrekt.

Instelling: een Afnemer die een onderwijsinstelling of groep van onderwijsinstellingen is en met Malmberg een Licentieovereenkomst sluit en een Licentie afneemt op een Applicatie.

Licentie: het tijdelijke recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Licentieovereenkomst aan een Afnemer wordt verstrekt.

Licentievoorwaarden: deze licentievoorwaarden educatieve software basisonderwijs.

Licentieovereenkomst: de Overeenkomst tussen Malmberg en Afnemer met betrekking tot de verlening door Malmberg van een Licentie op de Applicatie.

Onbeperkte Duur: een Duur die eindigt op de datum dat Malmberg de Applicatie niet langer aanbiedt omdat de levenscyclus van de aan de Applicatie gerelateerde lesmethode is geëindigd.

Productbeschrijving: de door Malmberg aan de Afnemer en/of Gebruiker(s) al dan niet in elektronische vorm verstrekte of terbeschikkinggestelde beschrijving van de inhoud, werking en functionaliteiten van de Applicatie en eventuele verdere gebruiksvoorwaarden van de Applicatie.

Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Schoolleverancier: een Afnemer die voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Instellingen.

SLA: de tussen Malmberg en Afnemer overeengekomen service level agreement voor de Applicatie.

Updates: nieuwe versies, aanvullingen of verbeteringen van een Applicatie die door Malmberg periodiek en op eigen initiatief worden doorgevoerd of aan Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.

1.2 Woorden die in deze Licentievoorwaarden worden geschreven met een beginhoofdletter en niet in dit artikel zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals daaraan gegeven in de meest recente versie van de Malmberg Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid en Totstandkoming

2.1 Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Licentieovereenkomst die tussen Malmberg en een Afnemer, al dan niet door tussenkomst van een Schoolleverancier, wordt gesloten met betrekking tot een Licentie op een of meerdere Applicatie(s), alsmede op ieder gebruik van de Applicatie door Afnemer en de Gebruikers. De toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Voorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing.
2.2 Deze Licentievoorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele kortlopende proeflicenties die aan Instellingen gratis worden verstrekt.
2.3 In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de Voorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang.
2.4 Deze Licentievoorwaarden zijn aan Afnemer ter hand gesteld bij bestelling van de Applicatie.
2.5 Licentieovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen digitale geschriften) aanvaarding van een bestelling door Malmberg of doordat Malmberg een aanvang neemt met de feitelijke uitvoering van de Licentieovereenkomst.

Artikel 3: Licentie

3.1 Malmberg verstrekt – al dan niet via een Schoolleverancier - aan Afnemer een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare, niet verpandbare en niet sublicentieerbare Licentie om de Applicatie te gebruiken onder de voorwaarden en voor de doelstellingen zoals beschreven in de Licentie-overeenkomst en deze Licentievoorwaarden. De Licentie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle op grond van de Licentieovereenkomst verschuldigde vergoedingen. De Licentie is tevens van toepassing op eventueel door Malmberg ter beschikking gestelde Updates.
3.2 Malmberg en Afnemer houden het ervoor dat het verstrekken van de Licentie geen koop inhoudt van de Applicatie of van een exemplaar of kopie daarvan.

Artikel 4: Gebruiksbeperkingen

4.1 De Afnemer zal toegang tot de Applicatie slechts verstrekken aan die (groepen van) Gebruikers die onder de Licentieovereenkomst vallen.
4.2 Het is Afnemer en de Gebruikers slechts toegestaan de Applicatie te gebruiken en zich toegang te verschaffen tot de daarin opgenomen informatie op de wijze zoals voorgeschreven door Malmberg en/of zoals blijkt uit de functionaliteiten van de Applicatie.
4.3 Bij Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk verkrijgt Afnemer toegang via inloggegevens die door Malmberg of via Basispoort worden verstrekt. Afnemer zal de inloggegevens geheimhouden en niet aan een derde ter beschikking stellen of kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Malmberg. Afnemer is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Applicatie dat plaatsvindt door middel van inloggegevens van Gebruikers die vallen onder de Licentieovereenkomst. Malmberg is gerechtigd toegewezen inloggegevens te wijzigen. Malmberg is ten aanzien van Applicaties die op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk nimmer gehouden aan Afnemer een fysieke drager met de Applicatie te verstrekken.
4.4 Instelling zal de Applicatie slechts gebruiken op de schoollocatie(s) met de BRIN–code(s) zoals in de Licentieovereenkomst opgenomen. Voor elke schoollocatie van Instelling die over een unieke BRIN-code beschikt, dient Instelling een afzonderlijke Licentie af te nemen. Instelling zal leerlingen en ouders geen toegang verlenen tot de Applicatie buiten de schoollocatie vermeld in de Licentieovereenkomst, tenzij Malmberg daar (door middel van functionaliteit in de Applicatie) toestemming voor geeft.
4.5 Afnemer is niet gerechtigd Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk, te downloaden of op apparatuur te installeren, behoudens voor zover Malmberg dat (via de functionaliteiten van de Applicatie) toestaat.
4.6 Het is Afnemer niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor enige derde, niet zijnde een Gebruiker. Geen enkel gebruik door Afnemer of Gebruikers mag ertoe leiden dat sprake is of zou kunnen zijn van al dan niet commerciële exploitatie van de Applicatie door Afnemer of Gebruikers.
4.7 Schoolleveranciers verkrijgen slechts het recht Licenties te wederverkopen aan Instellingen en zullen de Applicatie op geen enkele manier zelf gebruiken.
4.8 Voor Afnemers die onderwijsadviesdiensten aanbieden en overige Afnemers die de Applicatie wensen te gebruiken voor andere doeleinden dan het bieden van onderwijs aan Gebruikers die vallen binnen de doelgroep van de betreffende lesmethode, zoals aanbieders van lerarenopleidingen, gelden additionele gebruiksbeperkingen, waaronder de volgende. Zij zullen de Applicatie uitsluitend gebruiken indien en voor zover dat noodzakelijk is om zich in staat te stellen hun eigen dienstverlening aan te bieden en slechts ten behoeve van diensten die specifiek zijn genoemd in de Licentieovereenkomst. Zulk gebruik zal zich beperken tot het zich verschaffen van toegang tot de Applicatie teneinde inzicht te verkrijgen in de werking en inhoud daarvan, en het demonstreren van de werking en inhoud van de Applicatie aan Instellingen en eindgebruikers. Het is hen niet toegestaan toegang tot de Applicatie te verstrekken aan enige derde partij en/of op enige andere wijze.

Artikel 5: Programmatuur van derden

5.1 Indien Malmberg programmatuur van derden ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van de Applicatie, is Malmberg daarvoor niet aansprakelijk en zullen mogelijk licentievoorwaarden van deze derden van toepassing zijn naast deze Licentievoorwaarden.

Artikel 6: Levering, Installatie en Configuratie

6.1 Bestelling van Applicaties geschiedt bij Malmberg of een door Instelling gekozen en door Malmberg geautoriseerde Schoolleverancier. De Licentie wordt rechtstreeks door Malmberg verstrekt. Facturering geschiedt door Malmberg en/of de aangewezen Schoolleverancier. De levering of het toegankelijk maken van Applicaties geschiedt door Malmberg.
6.2 Malmberg spant zich ervoor in de Applicatie te leveren of toegankelijk te maken binnen de overeengekomen levertijd en op de wijze zoals blijkt uit de Licentieovereenkomst en/of de Productbeschrijving. Leverdata en -tijden zijn niet fataal en Malmberg komt pas in verzuim na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij Malmberg een redelijke termijn heeft gekregen voor zuivering van de tekortkoming en deze termijn is verstreken.
6.3 Malmberg levert geen hardware en verleent geen installatie-, implementatie- of configuratiediensten. Afnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor installatie, implementatie en configuratie van de Applicatie, en voor de faciliteiten die noodzakelijk zijn om toegang te verkrijgen tot de Applicatie en de Applicatie te gebruiken waaronder hardware en een internetverbinding. Voor zover Afnemer hardware laat leveren door een derde partij geschiedt dat, voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die levering en de hardware niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking heeft.

Artikel 7: Wijzigingen en Updates

7.1 Malmberg is ten aanzien van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, gerechtigd te allen tijde en ter eigen discretie wijzigingen in de inhoud, omvang, technologie of functionaliteiten aan te brengen, of (onderdelen van) de Applicatie te vervangen door functioneel gelijkwaardige pro-grammatuur. Indien wijzigingen in significante mate ingrijpen op de werkwijze bij een Instelling of de essentie van de functionaliteiten van de Applicatie wijzigen, zal Malmberg de Instelling hierover tijdig van tevoren inlichten. In dat geval kan de Instelling de Licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging gerelateerd is aan wijzigingen in wetge-ving of door bevoegde instanties gegeven voorschriften.
7.2 Malmberg zal zich ervoor inspannen Applicaties tijdig aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar geeft hiervoor geen enkele garantie.
7.3 Malmberg zal Updates van de Applicatie geheel ter eigen discretie uitbrengen. Zij kan daartoe niet worden gedwongen. Afnemer accepteert dat Malmberg Updates zonder nadere toestemming van Afnemer of de Gebruikers kan installeren. Voor zover nodig zullen Afnemer en de Gebruikers hun medewerking verlenen aan het installeren van Updates, bij gebreke waarvan Malmberg het recht heeft toegang tot de Applicatie te ontzeggen. Malmberg heeft het recht voor Updates additionele vergoedingen in rekening te brengen indien deze extra functionaliteiten toevoegen.
7.4 Malmberg is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
7.5 Bij Licenties voor Onbeperkte Duur zal Malmberg vanaf het moment dat de levenscyclus van de betreffende lesmethode is geëindigd de Applicatie niet langer doorontwikkelen en daarvoor geen Updates meer aanbieden, behoudens voor zover Updates door Malmberg noodzakelijk worden geacht voor beveiligingsdoeleinden. Voorgaande kan tot gevolg hebben dat de Applicatie niet langer (volledig en/of correct) functioneert bijvoorbeeld indien Afnemer gebruik gaat maken van een nieuw(e versie van een) besturingssysteem.

Artikel 8: Service Levels, Back Ups en Support

8.1 Malmberg garandeert gedurende de Duur serviceniveaus en beschikbaarheid van Applicaties die door Malmberg op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, conform de voor de betreffende Applicatie overeengekomen SLA. Malmberg heeft het recht de SLA eenzijdig te wijzigen indien zwaarwegende belangen van Malmberg, Afnemer, Gebruikers of derden dat naar mening van Malmberg vereisen.
8.2 Voor zover Afnemer onderhouds- of ondersteuningsdiensten laat verrichten door een derde partij geschieden die diensten voor zover het betreft de relatie tussen Malmberg en Afnemer, geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Malmberg is voor die diensten en de gevolgen daarvan niet aansprakelijk, ongeacht of de betreffende derde-dienstverlener door Malmberg is geadviseerd of met Malmberg enige vorm van samenwerking onderhoudt.
8.3 Gegevens die door Afnemer of Gebruikers worden ingevoerd in de Applicatie, waaronder leer- en voortgangsresultaten, worden daarin opgeslagen gedurende het lopende Schooljaar. Malmberg verzorgt gedurende het Schooljaar back ups van deze gegevens. Aan het einde van het Schooljaar worden de gegevens door Malmberg verwijderd uit de Applicatie. Afnemer is zelf verantwoordelijk de gegevens tijdig te exporten uit de Applicatie. Malmberg garandeert niet dat zij na verwijdering van gegevens uit de Applicatie nog back ups beschikbaar heeft.
8.4 Malmberg verleent geen onderhoudsdiensten ten aanzien van on-premisses Applicaties tenzij expliciet overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke onderhoudsovereenkomst.

Artikel 9: Systeemvereisten

9.1 De computer(s), server(s), programmatuur en/of het netwerk van Afnemer waarop of in verband waarmee de Applicatie zal worden gebruikt dienen minimaal aan de systeemvereisten te voldoen en te blijven voldoen zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl). Malmberg garandeert niet dat Applicaties volledig en juist zullen blijven functioneren indien deze gebruikt worden in combinatie met andere computerprogrammatuur of hardware dan vermeld in de systeemvereisten.
9.2 Afnemer zal aan Malmberg steeds tijdig alle in redelijkheid voor de levering of het toegankelijk maken van de Applicatie benodigde informatie verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Artikel 10: Garanties en Vrijwaring

10.1 Malmberg garandeert dat indien de systemen van Afnemer voldoen aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in Artikel 9, de Applicatie gedurende de Duur in essentie functioneert conform de Productomschrijving (behoudens voor zover daarvan wordt afgeweken door middel van Updates) en de SLA en passend beveiligd is en zal blijven via het ter beschikking stellen van Updates en patches. Voor het overige wordt (toegang tot) de Applicatie geleverd “as is” en worden alle overige (impliciete) garanties, waaronder enige garantie van geschiktheid, veiligheid of kwaliteit, geheel uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan en niet anders overeengekomen in de Licentieovereenkomst.
10.2 Vanaf het moment van beschikbaarstelling van een Update vervalt de garantie voor zover het de eerdere versie van de Applicatie betreft.
10.3 Malmberg is onder de garantie slechts gehouden, naar keuze van Malmberg, zich in te spannen tot herstel van gebreken in een volgende Update of het restitueren van vooraf betaalde vergoedingen naar rato van de resterende periode van de Duur, dit laatste onder gelijktijdig beëindigen van de toegang tot de Applicatie. De garantie geldt slechts voor gebreken die niet voor risico van Afnemer komen en die schriftelijk en gedetailleerd bij Malmberg worden gemeld.
10.4 Malmberg garandeert niet dat Applicaties zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle gebreken worden hersteld.
10.5 Malmberg is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.6 Afnemer staat ervoor in dat zij en de Gebruikers de Applicatie zorgvuldig gebruiken en door het gebruik daarvan niet onrechtmatig zullen handelen jegens Malmberg of derden. Afnemer vrijwaart Malmberg ter zake alle aanspraken van derden, schade en kosten ten gevolge van of voorvloeiend uit het gebruik van de Applicatie door Afnemer en/of de Gebruikers, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 11: Duur en (Gevolgen van) Beëindiging

11.1 Afnemer verkrijgt het recht de Applicatie te gebruiken gedurende één Schooljaar tenzij in de Licentieovereenkomst een langere Duur is overeengekomen.
11.2 Indien de Licentie wordt verstrekt voor een groep Gebruikers voor één Schooljaar, dan wordt deze stilzwijgend telkens met één Schooljaar verlengd tegen de vergoedingen en voorwaarden die gelden aan het begin van dat nieuwe Schooljaar, tenzij de Licentie door één der partijen schriftelijk vóór 1 juli wordt opgezegd via Uitgeverij Malmberg, t.a.v. Instellingenservice basisonderwijs, uitsluitend schriftelijk via Postbus 301, 5201 AH ’s-Hertogenbosch of per e-mail via de website van Malmberg (www.malmberg.nl).
11.3 Indien de Licentie wordt verstrekt voor één Gebruiker voor één Schooljaar (in deze Licentievoorwaarden: een “individuele licentie”), dan vervalt de Licentie na ommekomst van dat Schooljaar van rechtswege en is deze niet tussentijds opzegbaar.
11.4 Indien de Licentie wordt verstrekt voor een bepaalde Duur van langer dan één Schooljaar (4 of 8 jaar), dan vervalt de Licentie na ommekomst van de Duur van rechtswege en is deze niet tussentijds opzegbaar.
11.5 Indien de Licentie wordt verstrekt voor Onbeperkte Duur zal Malmberg voorafgaand aan het aflopen van het laatste Schooljaar in de levenscyclus van de betreffende methode, aan Instelling meedelen op welke datum de Licentie zal eindigen en de toegang tot de Applicatie zal worden afgesloten. Deze licentie is niet tussentijds opzegbaar.
11.6 Malmberg is, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder daardoor tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie verplicht te zijn, (i) indien Afnemer of de Gebruikers de Applicatie in strijd met de Licentieovereenkomst gebruiken, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, (ii) indien Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen of (iii) indien een licentiegever van Malmberg enige voor levering benodigde licentie beëindigt. Voorgaande doet niet af aan eventuele overige rechten van Malmberg, zoals het recht tot opschorting of verrekening, het recht volledige schadevergoeding te vorderen en het recht maatregelen te treffen om haar rechten te bewaren.
11.7 Bij wijziging van naam- en adresgegevens en bij fusie of ontvlechting van de organisatie van Instelling, dient Instelling Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. Licentieovereenkomsten met een Duur voor “onbeperkt gebruik” worden van rechtswege beëindigd op het moment van een organisatorische fusie of ontvlechting. Instelling heeft geen recht op restitutie van eventueel vooruit betaalde bedragen. De betreffende school krijgt een nieuwe Licentieovereenkomst aangeboden o.b.v. de nieuwe organisatorische situatie.
11.8 Bij faillissement of surséance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende persoon, Malmberg hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surséance van betaling heeft Malmberg het recht om de toegang tot de Applicatie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Licentieover-eenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie.
11.9 Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst dient de Afnemer het gebruik van de Applicatie per direct te staken en gestaakt te houden, de Applicatie onmiddellijk te verwijderen van alle systemen van de Instelling en alle eventuele kopieën van de Applicatie aan Malmberg af te staan.
11.10 Afnemer heeft niet het recht de Licentieovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12: Vergoeding en Betaling

12.1 Afhankelijk van het soort Licentie betaalt Afnemer voor de Licentie elke Duur een door Malmberg vast te stellen vergoeding dan wel een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst.
12.2 Indien Afnemer een Licentie per Schooljaar heeft wordt de vergoeding jaarlijks opnieuw berekend o.b.v. het door Malmberg voor het komende Schooljaar vastgestelde tarief en het totaal aantal leerlingen op de betreffende schoollocatie conform de bij Malmberg op dat moment bekende officiële DUO gegevens. Eventuele verhoging van de vergoeding op grond van deze bepaling geeft Afnemer niet het recht op ontbinding van de Licentieovereenkomst.
12.3 Alle vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en exclusief BTW en eventuele overige belastingen of heffingen.
12.4 Bij een Licentie per Schooljaar vindt facturatie jaarlijks plaats aan het begin van het Schooljaar. Bij een eenmalige vergoeding vindt facturatie van het volledige bedrag vooraf plaats.
12.5 Afnemer komt geen recht toe tot op enige vorm van opschorting, verrekening, retentie of reclame.
12.6 De bepalingen in dit Artikel 12 gelden slechts voor zover Instelling geen afwijkende afspraken heeft gemaakt met de Schoolleverancier.

Artikel 13: Intellectuele Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Productbeschrijving, en alle overige informatie, materialen of data die door Malmberg aan Afnemer worden verschaft of ter beschikking gesteld, berusten bij Malmberg, haar licentiegevers of diens toeleveranciers.
13.2 De Licentie strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode van de Applicatie en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden nimmer aan Afnemer ter beschikking gesteld. Het is Afnemer en de Gebruikers niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Productbeschrijving te (laten) wijzigen, verveelvoudigen, decompileren of reverse engineeren, behoudens voor zover toegestaan krachtens dwingend recht.
13.3 Malmberg heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Applicatie en/of enige daaraan gekoppelde of gerelateerde programmatuur, databestanden of websites. Het is Afnemer niet toegestaan deze technische voorzieningen te (laten) verwijderen, te (laten) wijzigen of te (laten) omzeilen.
13.4 Zodra Afnemer ervan op de hoogte raakt dat Gebruikers of derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg, (dreigen te) handelen in strijd met de Licentieovereenkomst of deze Licentievoorwaarden, of de Applicatie (dreigen te) gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, zal Afnemer Malmberg daarover terstond informeren en redelijkerwijs meewerken aan het beëindigen van de ongeoorloofde handelwijze van deze derde.
13.5 Malmberg vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Applicatie inbreuk zou maken op een IE-Recht van die derde, onder voorwaarde dat Afnemer Malmberg onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Malmberg. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Malmberg in de Applicatie heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de Applicatie inbreuk maakt op enig IE-Recht van een derde of indien naar het oordeel van Malmberg een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Malmberg er, indien mogelijk, voor zorgdragen dat Afnemer de Applicatie of een functioneel gelijkwaardige applicatie kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Malmberg is uitgesloten.

Artikel 14: Persoonsgegevens en Beveiliging

14.1 Malmberg heeft zichzelf verbonden aan de privacyreglementen van haar brancheorganisatie GEU en aan de meest recente versie van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy dat door de GEU is afgesloten met de PO-Raad, de VO-Raad en vertegenwoordigers van distributeurs van digitale onderwijsmiddelen (het “Convenant”), waaronder aan de daarin neergelegde verplichtingen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.
14.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen door middel van de Applicatie, wordt Instelling aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke en Malmberg als de verwerker in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
14.3 De Model Verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant zal tussen Malmberg en Instelling gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor elke Applicatie die Malmberg aanbiedt heeft zij een zogenaamde privacy bijsluiter opgesteld waarin tussen partijen is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doeleinden. De Model Verwerkersovereenkomst en de bijlagen daarbij maken integraal onderdeel uit van deze Licentieovereenkomst en partijen verbinden zich hierbij te handelen conform deze documenten.
14.4 De van toepassing zijnde privacyreglementen, verwerkersovereenkomst en bijlagen, waaronder de privacy bijsluiters zijn te vinden op www.malmberg.nl/malmberg-privacy-statement.htm.
14.5 Instelling zal passende maatregelen treffen om haar systemen, netwerk en infrastructuur te beveiligen en zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 15: Audits

15.1 Malmberg heeft het recht bij Afnemer aangekondigde en onaangekondigde audits uit te (laten) voeren teneinde te (laten) controleren op de naleving van de bepalingen in deze Licentievoorwaarden. Afnemer verleent Malmberg en/of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van audits op eerste verzoek toegang tot haar gebouwen, systemen en boekhouding en zal alle medewerking verlenen aan door of namens Malmberg uit te voeren audits. Audits vinden in beginsel slechts plaats tijdens normale werktijden en Malmberg spant zich ervoor in dat audits de normale bedrijfsvoering van Afnemer zo min mogelijk verstoren of beperken. Instelling brengt geen kosten in rekening voor de door haar verleende medewerking aan de audit. De eigen kosten en de kosten van door Malmberg ingeschakelde derden worden door Malmberg gedragen tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen deze kosten voor rekening van Afnemer voor zover redelijk, onverminderd enige overige rechten van Malmberg. Malmberg zal informatie die zij als gevolg van audits verkrijgt vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met het ter zake bepaalde in de Voorwaarden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 Malmberg is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Afnemer lijdt of maakt voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen), waaronder voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van gegevens (waaronder begrepen inloggegevens en Gebruikersgegevens), documenten, programmatuur of databestanden.
16.2 Indien Malmberg desondanks aansprakelijk wordt geacht, is haar aansprakelijkheid beperkt op de wijze als in de volgende artikelleden bepaald.
16.3 De totale aansprakelijkheid van Malmberg is in alle gevallen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de vergoeding die Afnemer heeft betaald voor de betreffende Licentie voor de dan lopende Duur of de dan lopende verlenging.
16.4 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Malmberg voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.

Mei 2018
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.