Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van L.C.G. Malmberg B.V.
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door L.C.G. Malmberg B.V. (hierna: Malmberg) worden gesloten ter zake de levering door Malmberg van goederen of diensten waaronder (digitale) leermiddelen en software aan een afnemer daarvan (hierna: Afnemer). Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
1.3 Mochten niettemin op een overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, terwijl specifieke bepalingen van de voorwaarden in dat geval tegenstrijdig zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Bestellingen met een factuurwaarde van meer dan € 5.000,– dienen schriftelijk dan wel elektronisch te worden gedaan.
2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling of opdracht schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij Malmberg is ingediend en door Malmberg is aanvaard.
2.3 De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door Malmberg ingewonnen informatie de naar Malmbergs oordeel voldoende kredietwaardigheid van Afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.
2.4 Malmberg behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Uitvoering dienstverlening
3.1 Malmberg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Malmberg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Indien door Malmberg of door Malmberg ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Alle aangeboden prijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld in euro en inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Malmberg het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan.
4.3 Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
4.4 Indien Afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft Malmberg het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Malmberg om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met Afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge.
4.5 Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door Afnemer krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan Malmberg verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van Malmberg op Afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar, indien Afnemer van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden, zomede indien door derden op zaken en/of vorderingen van Afnemer beslag wordt gelegd.
4.6 Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is Afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Malmberg voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 100,-.

Artikel 5 Levering
5.1 Levertijden worden bij benadering opgegeven en gelden niet als fatale termijn.
5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.3 Levering in gedeelten is toegestaan.
5.4 Tenzij anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde onder 5.5 van dit artikel, geldt dat de zaken voor rekening en risico van Malmberg worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van Afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van – de laatste versie van – de Incoterms.
5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Malmberg zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
5.6 Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
5.7 Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De door Malmberg geleverde zaken blijven eigendom van Malmberg, totdat zij door of namens Afnemer geheel zijn betaald en Afnemer aan zijn overige verplichtingen heeft voldaan. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige nakoming heeft plaatsgevonden, te allen tijde door Malmberg worden teruggenomen, terwijl Afnemer als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Malmberg te retourneren. Na aanmaning zal nakoming door Afnemer de eigendom niet meer kunnen doen overgaan op Afnemer.
6.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
6.3 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal.
6.4 In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Afnemer, vervalt enige voorwaardelijke (eigendoms)aanspraak die Afnemer op het geleverde mocht hebben van rechtswege en heeft Malmberg het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Malmberg heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, model- databankrechten en knowhow – die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten komen toe aan Malmberg en/of aan haar licentiegevers. De tussen Malmberg en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van die rechten aan Afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Malmberg en Afnemer is overeengekomen.
7.2 Afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is Afnemer niet toestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Malmberg is overeengekomen.
7.3 Indien Afnemer met de door Malmberg geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Malmberg tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is Malmberg gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.
7.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vergelijkbare aanduidingen op of in de producten te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
7.5 Het is Afnemer niet toegestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Malmberg te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Malmberg en Afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Malmberg geleverde producten mogen door Afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van Malmberg en na het bereiken van overeenstemming tussen Afnemer en Malmberg over de ter zake te betalen billijke vergoeding.
7.6 Afnemer is verplicht van diegene aan wie Afnemer - al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van Malmberg ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel 7 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval Afnemer voornoemde verplichting schendt, is Afnemer jegens Malmberg aansprakelijk en gehouden de door Malmberg als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Malmberg voert de overeenkomsten zo zorgvuldig mogelijk uit. Malmberg is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk voor directe schade van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst en slechts indien, deze schade is veroorzaakt door opzet grove schuld of bewuste roekeloosheid van Malmberg.
8.2 De aansprakelijkheid van Malmberg gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Malmberg zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
8.3 Malmberg is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen. Voor zover Malmberg schade zou lijden ten gevolge van een tekortkoming door de contractspartijen van Afnemer, zal Afnemer in overleg met Malmberg alles doen en nalaten dat nodig is om deze schade vergoed te krijgen.
8.4 Malmberg heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd c.q. er aanwijzingen zijn, dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. Malmberg zal de uitvoering van de overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat Afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 9 Ontbinding en schadevergoeding
9.1 Malmberg kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Afnemer met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst opschorten:
• Indien het faillissement of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest.
• In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens Malmberg. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Malmberg de overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
9.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Afnemer aan Malmberg de schade vergoeden die Malmberg door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaan making.
9.3 Door ontbinding worden alle vorderingen van Malmberg op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht heeft Malmberg het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Malmberg daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Malmberg geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Malmberg niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Malmberg c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Malmberg.
10.3 Indien Malmberg bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Malmberg gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Reclames
11.1 Reclames dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van Malmberg te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Malmberg geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt Malmberg geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
11.2 Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Malmberg het geleverde voor rekening van Malmberg hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Malmberg komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Malmberg.

Artikel 12 Privacy/cookies
12.1 Malmberg zal de overeenkomst uitvoeren en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Malmberg. Afnemer geeft hierbij toestemming aan Malmberg voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van Afnemer.

Artikel 13 Overige bepalingen
13.1 Op alle overeenkomsten tussen Malmberg en Afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit met afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
13.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomsten nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. De nietige of vernietigende bepaling zal worden vervangen door een bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en die qua inhoud en gevolgen zo dicht mogelijk de nietige of vernietigende bepaling nadert.

Algemene voorwaarden particulieren

Algemene Voorwaarden van L.C.G. Malmberg B.V. voor particulieren (leerlingen, studenten, ouders)

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. L.C.G. Malmberg B.V. wordt ‘Malmberg’ genoemd.
 • 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • 3. Applicatie: de online software applicatie van Malmberg, bevattende het door Malmberg ontwikkelde leersysteem en de (toegangs)beveiliging daarvan.
 • 4. Product: Malmberg biedt producten aan de consument aan, dit zijn folio producten en licentie producten.
 • 5. Licentie: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
 • 6. Licentieperiode: de periode waarin de Consument recht heeft de Applicatie te gebruiken.
 • 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 8. Dag: kalenderdag;
 • 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 12. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

L.C.G. Malmberg B.V.
Magistratenlaan 138
5223 MB 's-Hertogenbosch;
Telefoonnummer: (073) 628 8811; bereikbaar op kantooruren van 9.00 tot 17.00
E-mail adres: malmberg@malmberg.nl
KvK-nummer: 16026989
Btw-identificatienummer: NL0015.17.120.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
 • 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 20 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  Let op: geopende licentie enveloppen worden niet geaccepteerd door Malmberg Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. voor losse kranten en tijdschriften;
  e. voor licentieproducten waarvan de consument de envelop heeft geopend.

Artikel 9 - De prijs

 • 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging

 • 1. De consument sluit een overeenkomst. Bestaan de producten van de overeenkomst uit licenties dan staat de duur vast op 6 of 12 maanden.
 • 2. De consument kan de overeenkomst na verloop van de herroepingsperiode niet opzeggen dan wel verlengen.

Artikel 13 - Betaling

 • 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Gebruiksrecht, eigendom en licentie producten

 • 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de content van de licentie berusten bij Malmberg. Malmberg verstrekt aan de Consument een licentie, recht op toegang op de Applicatie, tegen betaling van de door Malmberg vastgestelde vergoeding.
 • 2. De Consument verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de licentie periode met inachtneming van de bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden te gebruiken.
 • 3. Het is de Consument niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te verwijderen of te wijzigen.
 • 4. Het is de Consument niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.
 • 5. Het is de Consument niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende content te (laten) verveelvoudigen.
 • 6. Malmberg zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige applicatie.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 • 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

 • 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.