PRIVACYVERKLARING – Verwerking persoonsgegevens ouders en kinderen m.b.t. thuisproducten

Welkom bij Uitgeverij Malmberg, hierna Malmberg.
Malmberg is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor thuisgebruik waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring richten wij ons tot u als ouders of verzorgers van kinderen en jongeren die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Verder richten wij ons tot u als gebruiker van Malmberg Thuisproducten van zestien jaar of ouder. In het vervolg van deze privacyverklaring spreken wij daarom van “u”, en van “de persoonsgegevens van u en/of van uw kinderen”.

Digitale Thuisproducten
Malmberg levert niet alleen producten voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, maar levert ook specifieke producten en diensten die specifiek bedoeld zijn voor thuisgebruik. Deze leermiddelen worden door u direct aanschaft. Een overzicht van deze leermiddelen is te vinden op www.malmbergvoorthuis.nl

Het gebruik van digitale Thuisproducten kent voor u, of voor uw kinderen grote voordelen. Met digitale Thuisproducten kunt u of kunnen uw kinderen via de computer of tablet oefenen met lesstof die op school is aangeboden.

Hieronder vatten wij de belangrijkste informatie voor u samen.

Verantwoordelijkheid van Malmberg voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale Thuisproducten

Uitgeverij Malmberg, Magistratenlaan 138, ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens van u of van uw kinderen in het kader van het gebruik van onze producten en diensten. Malmberg heeft een interne privacy officer als Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de melding hiervan op de website van het College bescherming persoonsgegevens, (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-gegevensbescherming), in het openbare register Functionaris Gegevensbescherming onder bedrijf/organisatie: Uitgeverij Malmberg B.V.

De bescherming van persoonsgegevens in het algemeen, en van kinderen en jongeren in het bijzonder is voor ons een groot goed. Malmberg zal dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Waar Malmberg de persoonsgegevens van kinderen en jongeren binnen digitale Thuisproducten verwerkt, zal zij deze gegevens alleen gebruiken voor doeleinden die noodzakelijk zijn, zoals een goede werking van het digitale Thuisproduct. Malmberg onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het privacyreglement van educatieve uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen. Daarnaast zal Malmberg altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Malmberg bij het gebruik van digitale Thuisproducten?

Wanneer u gebruikmaakt, of wanneer uw kinderen gebruikmaken van onze digitale Thuisproducten, dan verwerkt Malmberg de volgende persoonsgegevens.

Contractuele gegevens
Malmberg verwerkt de gegevens die u invult om het Thuisproduct aan te schaffen, en de overige gegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die u met Malmberg afsluit bij het aanschaffen van een Thuisproduct.

Aanmelden en inloggen
Malmberg verwerkt de gegevens die u invult of die uw kinderen invullen om zich aan te melden voor en in te loggen op het digitale Thuisproduct.

Gebruik en rapportage
Malmberg verwerkt vervolgens de gegevens die u invult of de gegevens die uw kinderen invullen bij het gebruik van het Thuisproduct.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Malmberg persoonsgegevens bij het gebruik van digitale Thuisproducten?

De persoonsgegevens van u of uw kinderen worden binnen digitale Thuisproducten door Malmberg alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goede werking van het digitale leermiddel. Deze persoonsgegevens van u of uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen niet voor andere doeleinden gebruikt.

Malmberg verwerkt de persoonsgegevens van u of uw kinderen binnen digitale Thuisproducten uitsluitend voor de volgende doeleinden:

• voor het uitvoering geven aan de overeenkomst tussen u en Malmberg
• voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruikersrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
• voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
• voor productontwikkeling en productverbetering;
• voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.
• -om u als ouder op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind(eren).

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u of uw kinderen en wij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van onze digitale Thuisproducten. U kunt altijd bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen u altijd zo volledig mogelijk informeren.

Daarnaast vindt u meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen op de website van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), onze brancheorganisatie.

Verstrekt Malmberg persoonsgegevens aan derde partijen?

Malmberg is zich bewust van de kwetsbare positie van kinderen en jongeren. Daarom zal Malmberg geen persoonsgegevens van u of van kinderen en jongeren aan derden verstrekken.

Malmberg kan een bewerker, die ten behoeve van Malmberg persoonsgegevens verwerkt, inschakelen voor de bovengenoemde verwerkingen. Als Malmberg persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, zal Malmberg er zorg voor dragen dat deze bewerker de gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelen mag verwerken en voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Malmberg zal met de bewerker een schriftelijke ‘bewerkersovereenkomst’ sluiten.

Op welke wijze beschermt Malmberg persoonsgegevens?

Malmberg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van u of uw kinderen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kinderen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die Malmberg over u of uw kinderen heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Malmberg via communicatie@malmberg.nl. Malmberg zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van u of uw kinderen verwerkt.

Wanneer Malmberg stopt met het verwerken van gegevens van u of uw kinderen, dan houdt dat in dat u of uw kinderen niet meer persoonlijk kunnen inloggen en via de computer of tablet kan laten oefenen met lesstof.

Wanneer u wilt dat Malmberg stopt met verwerken van uw persoonsgegeven of de persoonsgegevens van uw kinderen, dan verzoeken wij u dat aan ons te laten weten. Als u aangeeft dat u of uw kinderen geen gebruik meer maakt of maken van onze digitale Thuisproducten, dan zal Malmberg de persoonsgegevens van u of uw kinderen zo spoedig mogelijk verwijderen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 7-3-2016.

Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.