Privacyverklaring – verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen in het mbo.

Welkom bij Uitgeverij Malmberg, hierna Malmberg.
Malmberg is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Wij geloven in de docent, een bron van inspiratie, een gids naar een kansrijke toekomst. Wij voelen ons verbonden met docenten en ondersteunen hen om het beste uit zichzelf én uit hun leerlingen te halen. Circa 300 bevlogen Malmberg medewerkers werken met enthousiaste onderwijsexperts aan leeroplossingen die in de lespraktijk zijn getoetst. Speciaal voor het basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs geven we leermiddelen uit die op school én thuis kunnen worden gebruikt. Door het brede aanbod, de keuze uit digitale en gedrukte leermiddelen, kwaliteit en vernieuwing willen we het onderwijs én de leerling een stap verder helpen.

In deze privacyverklaring richten wij ons tot u als ouders of verzorgers van jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Verder richten wij ons tot u als leerling in het middelbaar beroepsonderwijs van zestien jaar of ouder. In het vervolg van deze privacyverklaring spreken wij daarom van “u”, “uw school, of de school van uw kinderen” en van “de persoonsgegevens van u of van uw kinderen”.

Deze privacyverklaring ziet in al deze gevallen op de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs en niet op de verwerking van persoonsgegevens van ouders of verzorgers.


De school en digitale leermiddelen
Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor u, of voor uw kinderen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan u of uw kinderen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Met digitale leermiddelen kunt u of kunnen uw kinderen zich via de computer of tablet bepaalde lesstof eigen maken.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Malmberg, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van u of uw kinderen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken. De school behoort u te informeren over de persoonsgegevens die zij aan ons verstrekt, maar als u wilt weten welke persoonsgegevens Malmberg van u of uw kinderen verwerkt, voor welke doeleinden en op welke wijze Malmberg dat doet, dan kunt u natuurlijk ook bij Malmberg terecht met uw vragen. Verderop in deze privacyverklaring vindt u daarover meer informatie.

Hieronder vatten wij de belangrijkste informatie voor u samen.

Verantwoordelijkheid van Malmberg voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Uitgeverij Malmberg, Magistratenlaan 138, ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens van u of van uw kinderen in het kader van het gebruik van onze producten, diensten en digitale leermiddelen op scholen. Malmberg heeft een interne privacy officer als Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). U vindt de melding hiervan op de website van het College bescherming persoonsgegevens, in het openbare register Functionaris Gegevensbescherming onder bedrijf/organisatie: Uitgeverij Malmberg B.V..

De bescherming van persoonsgegevens van kinderen en jongeren is voor ons een groot goed. Malmberg zal dan ook uiterst zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan.
Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Waar Malmberg de persoonsgegevens van kinderen en jongeren binnen digitale leermiddelen op scholen verwerkt, zal zij deze gegevens alleen op basis van afspraken met scholen gebruiken voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. Malmberg onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het privacyreglement van educatieve uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast zal Malmberg altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Malmberg bij het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen?

Wanneer u gebruikmaakt, of wanneer uw kinderen gebruikmaken van onze digitale leermiddelen, bijvoorbeeld op school, dan verwerkt Malmberg de volgende persoonsgegevens.

Aanmelden en inloggen
Malmberg verwerkt de gegevens die u invult of die uw kinderen invullen om zich aan te melden voor en in te loggen op het digitale leermiddel.

Wanneer uw school of de school van uw kinderen gebruikmaakt van onze digitale leermiddelen, dan zal de school (mogelijk) aan ons persoonsgegevens van u of persoonsgegevens van uw kinderen (direct of via een digitaal voorportaal) verstrekken, zoals de naam of leeftijd.

Het inloggen op digitale leermiddelen op scholen kan verlopen via een digitaal voorportaal. Hierdoor kan via één inlogprocedure toegang worden verkregen tot digitale leermiddelen van verschillende uitgeverijen.
Na het inloggen op een voorportaal kan Malmberg de gebruiker van het digitale leermiddel herkennen, waardoor Malmberg persoonsgegevens ontvangt. Een voorportaal heeft geen toegang tot leerresultaten. Het portaal wordt dus niet gebruikt om leerresultaten te delen, maar enkel en alleen om één inlogprocedure te bieden.

Gebruik en rapportage
Malmberg verwerkt vervolgens de gegevens die u invult of de gegevens die uw kinderen invullen bij het gebruik van het leermiddel, zoals in een oefenopgave of toets. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor een docent om te zien wat ieder van zijn leerlingen met de lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Malmberg kan deze informatie rapporteren aan de docent.

Ondersteuning
Om docenten tijdens het gebruik van het leermiddel te informeren en ondersteunen maken we gebruik van een externe tool. Voor het gebruik hiervan worden de volgende gegevens gebruikt; userID, BRIN-code, voornaam, rol en naam methode.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Malmberg persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen?

De persoonsgegevens van u of uw kinderen worden binnen digitale leermiddelen op scholen door Malmberg alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. Deze persoonsgegevens van u of uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen niet voor andere doeleinden gebruikt. Malmberg onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het privacyreglement van educatieve uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs.

Malmberg verwerkt de persoonsgegevens van u of uw kinderen binnen digitale leermiddelen op scholen uitsluitend voor de volgende onderwijs- en leerdoeleinden:

• voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruikersrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
• voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
• voor productontwikkeling en productverbetering;
• om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;
• om leerresultaten van leerlingen aan de docent te kunnen terug koppelen;
• voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u of uw kinderen en wij gebruiken deze gegevens alleen op basis van afspraken met de scholen, ten behoeve van onze digitale leermiddelen. De school kan u meer informatie geven over gegevensverwerking bij het gebruik van digitale leermiddelen, maar u kunt ook altijd bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen u altijd zo volledig mogelijk informeren.

Daarnaast vindt u meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen op de website van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), onze brancheorganisatie.

Verstrekt Malmberg persoonsgegevens aan derde partijen?

Malmberg is zich bewust van de kwetsbare positie van kinderen en jongeren. Daarom zal Malmberg geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren aan derden verstrekken.

Uitsluitend op verzoek van de school verstrekken wij leerresultaten van leerlingen die wij verkregen in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen aan een (leverancier van een) door de school ingeschakeld leerlingadministratiesysteem.

Malmberg kan een bewerker, die ten behoeve van Malmberg persoonsgegevens verwerkt, inschakelen voor de bovengenoemde verwerkingen. Als Malmberg persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, zal Malmberg er zorg voor dragen dat deze bewerker de gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelen mag verwerken en voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Malmberg zal met de bewerker een schriftelijke ‘bewerkersovereenkomst’ sluiten.

Op welke wijze beschermt Malmberg persoonsgegevens?

Malmberg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van u of uw kinderen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kinderen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die Malmberg over u of uw kinderen heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Malmberg via helpdesk.mbo@malmberg.nl.
Malmberg zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van u of uw kinderen verwerkt.

Wanneer Malmberg stopt met het verwerken van gegevens van u of uw kinderen, dan houdt dat in dat uw school of de school van uw kinderen niet meer persoonlijk kan laten inloggen en via de computer of tablet kan laten oefenen met lesstof en oefenopgaven.

Wanneer u wilt dat Malmberg stopt met verwerken van uw persoonsgegeven of de persoonsgegevens van uw kinderen, dan verzoeken wij u dat aan de school te laten weten. Als uw school aangeeft dat u of uw kinderen geen gebruik meer maakt of maken van onze digitale leermiddelen, dan zal Malmberg de persoonsgegevens van u of uw kinderen zo spoedig mogelijk verwijderen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 9-6-2016


Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.